تفاوت انسان و حیوان – قسمت چهارم

کامینارت :

تفاوت انسان و حیوان – قسمت چهارم : درونیات

تا بدینجا درباره عقل، ایثار و سخن گفتن صحبت کردیم و متوجه شدیم که اینها تفاوت اصلی انسان و حیوان نمی توانند باشند. امروز به مساله دیگری می پردازیم.

عده ایی عقیده دارند روحیاتی درونی مانند غرور، طمع و شک و … مختص انسان است که باعث رشد او شده و هم می تواند برایش مخرب باشد. باید در پاسخ گفت، ما زمانی می توانیم این درونیات را تفاوت انسان و حیوان بدانیم کع بتوانیم اثبات کنیم درون حیوانات وجود ندارند. اما جالب اینجاست که از خروجی رفتارها میتوان فهمید که اتفاقا این درونیات را دارند. مثلا حیوانات اهلی همیشه شک در رفتارشان دیده می شود و یا در ذخیره کردن غذا رفتاری شبیه طمع را از خود بروز میدهند. به هر حال نمی توان این مورد را به تفاوت اصلی میان انسان و حیوان نسبت داد. باید بیشتر مطالعه و فکر کنیم تا به نتیجه مطلوب تری بایکدیگر برسیم.

منتظر نظرات شما هستیم …

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید