تفاوت انسان و حیوان-قسمت پنجم

کامینارت:

تفاوت انسان و حیوان-قسمت پنجم:پیش بینی و آینده نگری

طبق نظر عده ای،انسان موجودی است آینده نگر با قدرت پیش بینی،و این نقطه تمایز او با سایر حیوانات است.

باید کمی دقیق تر بیاندیشیم!

تابه حال به رفتار مورچه ها در بهار و تابستان دقت نموده اید؟!در تمام این زمان،مشغول جمع آوری و ذخیره ی غذا برای فصول پائیز و تابستان اند !مورچه/نوشته از کامینارت

سنجاب ها آذوقه ی خود را انبار و یا پنهان میکنند!مگر میتوان تصور کرد که این رفتار بدون پیش بینی روزهای سخت صورت میگیرد؟سنجاب/نوشته از کمینارتهمه ی این امور در حیوانات از طریق تماس مستقیم با طبیعت انجام می پذیرد که هوشمندانه تر از انسان است،چرا که انسان امروزی برای پیس بینی و آینده نگری متکی به پول،بیمه،امکانات و… میباشد. یعنی تکیه بر آنچه خد ساخته است، نه طبیعت!!!

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید