تفاوت انسان و حیوان-قسمت ششم

کامینارت:

تفاوت انسان و حیوان-قسمت ششم:تحلیل کردن

برخی انسان را موجودی دارای قوه ی تخیل میدانند و حیوانات رافاقد آن و یا در حد ضعیف!

در آزمایشی با مراحل زیاد، جایزه ای خوراکی دریک ظرف شیشه ای قرار داده شد. برای رسید به آن میبایست هشت مرحله طی میشد.

تست ابتدا برروی انسان صورت گرفت. هیچ یک از انجام دهندگان در دفعه اول و دوم نتوانستد آن را انجام دهند و با سعی و خطا در دفعات بعد موفق به انجام شدند.

جالب اینکه وقتی یک کلاغ را روبروی سیستم مورد آزمایش قرار دادند پس از چند ثانیه نگاه کردن در همان دفعه اول(بدون هیچ آموزش و ذهنیت قبلی) موفق به انجام شد.

حیوان ، در چند ثانیه با قدرت تحلیل خو سریعتر از انسان عمل نمود!

مورد هایی در طبیعت وجود دارد که جیوان قدرت تحلیل خود را به انسان نشان میدهد و حتی به او کمک میکند.

پرنده ی عسل خوار در آفریقا در طول قرن ها مبادرت به این کار نموده است. او مکان کندوی عسل را پیدا می کند.،انسان را تا مقصد راهنمایی مینماید تا پس از دست یافتن انسان به آن قطعه ای را برای او بگذارد.

بی شک انسان پرنده را تربیت نکرده بلکه حیوان با تحلیلی هوشمندانه انسان را مجاب کرده تا او را باور کند تا هم خود وو هم انسان بهره مند شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید