معرفي مكاتب و ايسم هاي جهان

کامینارت:
معرفي مكاتب و ايسم هاي جهان:

آبسولوتیسم :عقیده به حکومت مطلقه و ریاست یک دیکتاتور بر همه افراد یک جامعه

آتئیسم : عقیده به انکار خداوند

آریستو کراسی : عقیده به سپردن قدرت به چند نفر متمول یا قدرتمند

آمپریسم : عقیده به تجربه یا مشاهده و عمل در هر نوع ایمان و اعتقاد

آنارشیسم : عقیده به عدم وجود زمامدار برای اداره امور

آنارکوسندیکالیسم : عقیده به مخالفت با دولت و تحصیل قدرت به وسائل دموکراتیک

آناپپ تیسم : عقیده به تلفیق مرام کمونیسم و سوسیالیسم

آنتی انتکتوالیسم : عقیده به اینکه عقل زاده علم است و علم منبع عقل

آنتی کواریانیسم : عقیده به عقاید و آداب قدیمی و کهن و اصالت هرچه کهنه است

آنتی سمی شیسم : عقیده به نابودی یهودیان برای بهبود وضع زندگی مردم

اپور تونیسم :عقیده به بوقلمون صفتی و مطابق شرایط زمانی و مکانیعقیده و مسلک عوض کردن (در واقع یه جور حزب باد بودن)

اپولوژیسم : عقیده به کناره گیری از کار دولت و گوشه گیری سیاسی

اپیس کوپالیسم : عقیده به طرفداری از حکومت دینی منتخب از مجموعه کلیسا های ملی

اپیگوریانیسم : عقیده به لغو یا تغییر قانون جامعه در صورتی که مفید به حال افراد جامعه نباشد

اتو کراسی : عقیده به سپردن همه امور به یک نفر

اتریتاریانیسم : عقیده به تحت الشعاع بودن فرد در مقابل جامعه

اسکی پیسم : عقیده به کناره گیری و انزوا از فعالیت سیاسی و اداری

اسکولاریسم : عقیده به اصالت امور دنیوی و هرچه در دنیا موجود است

استائی کیسم = انتر ناسیئنالیسم : به معنای ضد وطن پرستی و برابری و مساوات همه مردم جهان

استو آپوئسیلیسم : استائی کیسم

استالینیسم : عقیده به تغییراتی که استالین در شوروی در عقاید مارکس و لنین داد

اسکپ تی کیسم : عقیده به فلسفه شک در باره هرچیز

آگنوس بی کیسم : عقیده به عدم قبول آنچه که فلاسفه می گویند

آگوئیسم : خود پرستی

امپریالیسم : عقیده به ایجاد امپراطوری اقتصادی از راه تصرف سایر ممالک بهر وسیله ای که هست

اندوستریالسم : عقیده به تاثیر ماشین و رواج صنعت در زندگی بشر

اندیویدوالیسم : اصالت فرد و داشتن آزادی و اختیار فردی

اورتارکیسم : عقیده به استقلال اقتصادی

اولیگارشی : عقیده به سپردن حکومت به دست عدهای معدود

اوبژکتیویسم : عقیده به تفوق فراوان برای حقایق بر اساس درک احساس

اوونیسم : عقیده به تلاش برای حفظ حقوق و مزایای کارگر و بهبود وضع آن

ایده آلیسم : عقیده به پیروی از افکار و آرزو ها و آمال

بالشویسم : عقیده به ایجاد قدرت سیاسی توسط کار گرانی که تابع انضباط شدیدی هستند

بر بریسم : توحش و بربریت و بدویت

پاتریونیسم : میهن پرستی وطن دوستی افراطی

پارتیکولاریسم : عقیده به حفظ آثار و رسوم و آداب و عادات یک شهر توسط مردم

پارلمانتاریسم : عقیده به ایجاد مسئولیت توسط قوه مجریه در برابر قوه مقننه و پارلمان

پاسی فیسم : صلح طلبی

پاروشیالیسم : عقیده به محدودیت فکر

پراگماتیسم : عقیده به فلسفه اصالت عمل

پروببلی تیسم : عقیده به فلسفه احتمال گرایی

پسی میسم : عقیده بد بینی نسبت به همه کس همه جا و همه وقت

پلورالیسم : عقیده به عدم انحصار علاقه فردی به پیوستگی های سیاسی

پلاتونیسم : عقیده به قدرت دولت که وابسته به میزان اطاعت اتباع کشور از مقررات است

تروریسم : عقیده به لزوم آدم کشی و ایجاد ترس و وحشت برای ادره حکومت

تروتسکی ایسم : عقیده به اعتدال بین لنینیسم و استالینیسم

تزاریسم : دیکتاتوری

دتر مینیسم : عقیده به جبر گرایی

دسپوتیسم : عقیده به سپردن کار های یک کشور به دست یک نفر مستبد

دموکراسی : حکومت مردم بر مردم

دوگماتیسم : عقیده به اطاعت صرف و کور کورانه از هر اصل و آیین

دیالکتیک : عقیده به تبعیت از روش فلسفی هگل مبنی بر تز آنتی تز و سنتز

رادیکالیسم : عقیده به بهبودی ریشه ای و نفی ریشه ای همه چیز

راسیونالیسم : عقل گرایی

رویالیسم : عقیده به حکومت مطلق سلطنتی

رئالیسم : عقیده به واقعیت کل در هر مورد و مقصود از کل (دولت )بیشتر است

ژئو پولیتیک : علم مطالعه روابط بین جغرافیا و سیاست

سانترالیسم : تمرکز گرایی

سزاریسم : تزاریسم دسپو تیسم دیکتاتوری

سوفیسم : مغلطه گرایی و سفسطه گویی

سوسیالیسم : عقیده به کنترل همه امور اقتصادی و صنعتی اجتماع به نفع مردم کشور

سوسیالیسم لیبرال : عقیده به کنترل وسایل تولیدی و مخالفت با کنترل توزیع محصول

شوونیسم : عقیده به افراط و مبالغه در میهن پرستی

فاشیسم : عقیده به افراط در استبداد برای رسیدن به ترقی جامعه

فورمالیسم : ظاهر گرایی افراطی

فیزیو کراسی : عقیده به عدم دخالت دولت در امور

کاپیتالیسم : عقیده به سرمایه داری

کالونیسم : عقیده به اطاعت کور کورانه از مذهب

کمونیسم : عقیده به مساوات و برابری بین مردم در کلیه امور

گوبی نیسم : عقیده به تفوق نژاد های بشری (نازیسم)

لیبرالیسم : عقیده به آزادی حرفه ها در کلیه امور برای افراد بشر

ماتریالیسم : ماده گرایی عقیده به نفی هر چیز غیر از ماده

ماکیاولیسم : عقیده به ایجاد دولت مقتدر و سرکوبگر

مارکسیسم : عقیده به فرضیه تکامل تاریخی تمدن و کشمکش طبقاتب و انقاب پرولتاریا از سوی مارکس

مرکانتالیسم : عقیه به افزایش صادرات نسبت به واردات برای ایجاد قدرتهای اقتصادی ملت ها

ناسیونالیسم : وطن پرستی

نهیلیسم :عقیده به پوچ گرایی و اینکه هیچ چیز در دنیا پایدار نیست و باید از بین برده شود

یوتیلیتاریانسیم : فلسفه انتفاعی سود جویی

مطالب مرتبط

کامینارت: خداناباوری یا بی‌خدایی یا خداانکاری یا الحاد یا...

کامینارت: کمونیسم (از واژه لاتینی Communis به معنی مشترک) یک...

دیدگاهتان را ثبت کنید