کامینارت: ابسولوتیسم (absolutism) ابسولو به معني مطلق و مقصود از. ادامه مطلب