کامینارت: معرفي مكاتب و ايسم هاي جهان: آبسولوتیسم :عقیده به. ادامه مطلب